Ground

[portfolio_slideshow size=medium thumbs=true]

A reflec­tion on the ground beneath our feet.